Předškolní děti od 2,5 - 5 let

Předškolní děti od 2,5 let do 5 let

 

Výuka 1 hodina týdně

 

 

  • MLUVENÝ PROJEV

                 

-                říkadla a básničky

-                klademe důraz na opakovaní a správnou výslovnost u předškolních dětí

-               poslech: děti poslouchají pohádky a říkanky na DVD, vyprávění učitele, snaží        se vlastními slovy vyprávět obsah daného textu.  Učí se české pohádky,                básničky a říkadla pravidelným opakováním   

    

 

  • HUDEBNÍ VÝCHOVA

-                 důraz na české lidové písničky

-                 pohybem vyjadřujeme rytmus a dynamiku

-                 melodie

-                 činnosti poslechové, vokální, hudebně pohybové, využití  jednoduchých hudebních nástrojů

 

  • VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRACOVNÍ VÝCHOVA

-                 kreativní tvorba spojená s probíranými tématy

-                 tvorba s vazbou na svátky (Vánoce, Velikonoce)

-                 vyjadřování pocitů, vedení dětí k samostatnému, kreativnímu myšlení 

 

  • TĚLESNÁ VÝCHOVA

-                 napodobování

-                 pantomima

-                 dramatická výchova

-                 uvolňovací cvičení, relaxační cvičení, protahovací cvičení, dechová cvičení

 

 

 

U předškolních dětí klademe důraz zejména na osobnost jednotlivce, rozvoj fantazie, hudební a výtvarnou činnost, rozvoj sociálního cítění, kamarádský přístup, snažíme se děti motivovat formou pochval a odměňování.

Jednotlivé hodiny jsou zaměřeny tématicky, aby si děti co nejlépe osvojily probírané činnosti.