csbh_logo_brusel2 - UPRAVENÉ PRO WEB

Aktivity

Aktivity

Předškolní výuka

Vzdělávací program je určený pro předškolní a školní výuku. Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. 

Ve vzdělávání dětí klademe důraz zejména na osobnost jednotlivce, rozvoj fantazie, hudební a výtvarnou činnost, rozvoj sociálního cítění a kamarádský přístup. Snažíme se děti motivovat formou pochval a odměn. Předškolní výuka se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, děti se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy. Jednotlivé hodiny jsou rozdělené tematicky, s dětmi pracujeme komunikativní metodou a metodou Total Immersion, aby si děti získanou slovní zásobu co nejlépe osvojily. Předškolní výuka je určena českým a bilingvním dětem od 18 měsíců do 7 let včetně. Probíhá pravidelně každou sobotu a je rozdělena podle věku dětí.

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

PROGRAM Výuku navštěvují rodiče s dětmi od 18 do 30 měsíců včetně. Naším cílem je nabídnout dětem příjemné a podnětné prostředí, ve kterém panuje pozitivní nálada a harmonie po celou dobu trvání hodiny. Zaměřujeme se na jedinečnost každého človíčka, na psychomotorický rozvoj, smyslovou výchovu, hudební aktivity a rozvoj slovní zásoby v mateřském jazyce. Vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou, ať už od dospělého člověka či jiného dítěte. Proto v hodinách praktikujeme hlavně tzv. trénink dovednosti, jež spočívá v pravidelném opakování určitých činností, což ve finále vede k tomu, že si je dítě podvědomě osvojí. 

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.
 • Balíček dětských vlhčených ubrousků. Používat je budou hlavně maminky a tatínkové k očištění či přebalení nejmladších dětí, ale také při výtvarné činnosti na umytí rukou a všech zamazaných částí těla.

 

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

PROGRAM Výuku navštěvují rodiče s dětmi od 2, 5 do 3, 5 let včetně. Naším cílem je nabídnout dětem příjemné a podnětné prostředí, ve kterém panuje pozitivní nálada a harmonie po celou dobu trvání hodiny. Děti se ve spolupráci s rodiči a vyučujícími učí česká říkadla, básničky a písničky. Ve výuce klademe důraz na opakovaní a správnou výslovnost obtížných českých slov. Výuka navazuje na vzdělávací program skupiny Baby club a cíleně děti připravuje do vyšších ročníků. 

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.
 • Balíček dětských vlhčených ubrousků. Používat je budou hlavně maminky a tatínkové k očištění či přebalení nejmladších dětí, ale také při výtvarné činnosti na umytí rukou a všech zamazaných částí těla.

 

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení

Program: Tento kurz je dvouletý a je logickým pokračováním předchozích kurzů. Klademe velký důraz na verbální i nonverbální komunikaci, správnou výslovnost a rozšiřování české slovní zásoby. Našim cílem je aktivní spolupráce s dětmi, stálé prohlubování smyslové výchovy, vedení dětí k české hudbě, k českým tradicím a zvyklostem. 

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.

 

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení. 

PROGRAM: Tato skupina je srovnatelná s přípravným povinným ročníkem v české MŠ, ale používáme i témata z prvouky české první třídy. V hodině klademe důraz na mluvený projev a prohloubení slovní zásoby. K výuce patří písničky s kytarou, divadlo k tématu hodiny a různé pomůcky, které pomáhají dětem ponořit se do tématu a také ztratit ostych mluvit česky. Tento program připravuje děti na výuku ve skupině Malí čtenáři. Výuka trvá 45 minut.

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.

Tato skupina je naším nultým ročníkem a děti systematicky připravuje na 1. třídu. Každá hodina se skládá ze dvou částí—konverzační a pracovní.

V konverzační části probíráme různá témata srovnatelná s tématy prvouky pro první ročník české základní školy (například probírám dny v týdnu, roční období, měsíce v roce, členy rodiny nebo potravinovou pyramidu). Téma je uvedeno krátkým divadlem, které pomáhá dětem ponořit se do tématu a také ztratit ostych mluvit česky. Češtinu dále prohlubujeme pomocí básniček a písniček k danému tématu.

V pracovní části se děti seznamují s českou abecedou, a to zábavnou a velmi propracovanou formou. Výuka je koncipována tak, aby se děti v každé hodině seznámily s jedním písmenkem české abecedy. Pracují s ním všemi smysly a celá výuka je věnovaná písmenku i tematicky. Během roku děti navazují na čtenářské dovednosti získané v kmenových školách a začínají číst i česky. Nejprve krátká slova spojená s tématem hodiny, v druhém pololetí už jde o krátké věty a texty.

Výuka trvá 120 minut.

Seznam věcí, které bude Vaše dítě potřebovat:

 • Bačkůrky na přezutí. Snažíme se o to, aby se u nás děti cítily stejně tak dobře, jako v dobrých českých školkách. Proto se všichni přezouváme a dodržujeme hygienická pravidla.
 • Pohodlné oblečení. Děti sedí na židličkách, tvoří na stole i na zemi, aktivně se pohybují ve třídě, proto jim dávejte vždy oblečení, ve kterém se budou cítit dobře.
 • Dostatečné množství vody a zdravou svačinku.

Školní výuka

Česká škola bez hranic Brusel je nástavbová škola ke školám kmenovým. Nabízí výuku českého jazyka a českých reálií žákům 1.–9. tříd, kteří žijí trvale nebo dočasně se svými rodiči v Belgii.

 • Učit český jazyk a české reálie žáky žijící se svými rodiči v Belgii, kteří se vzdělávají a vykonávají povinnou školní docházku ve svých belgických nebo mezinárodních kmenových školách v jiném než českém jazyce.
 • Podporovat rodiče ve vícejazyčné výchově a napomáhat jim rozvíjet ve svých dětech zájem o českou kulturu a tradice.
 • Poskytovat zázemí a pomoc rodičům, kteří hledají informace týkající se českého školství a výuky češtiny ve světě.

 

Výuka v ČŠBH Brusel se řídí vzdělávacím programem Českých škol bez hranic, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Program respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací.

Pro učitele

Vzdělávací program České školy bez hranic je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy. ČŠBH Brusel používá vyučovací metodu Total immersion (bezpřekladová metoda, totální ponoření do jazyka). K výuce vybíráme a používáme pouze učebnice a pracovní sešity s udělenou schvalovací doložkou MŠMT ČR.

 

Vzdělávací program České školy bez hranic je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy. ČŠBH Brusel používá vyučovací metodu Total immersion (bezpřekladová metoda, totální ponoření do jazyka). K výuce vybíráme a používáme pouze učebnice a pracovní sešity s udělenou schvalovací doložkou MŠMT ČR.

Aktuální znění Školského zákona, přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

Další aktivity

 • Noc a Andersenem
  Noc s Andersenem je akce českých knihoven, která má za cíl dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. ČŠBH Brusel se k akci každý rok připojuje a organizuje ji i pro české děti žijící v Belgii. Našim cílem je získat zájem o literaturu psanou v českém jazyce, prohlubování čtenářství a seznamování se s českou kulturou.
 • Literární a výtvarné dílny s autory a ilustrátory
  Cílem těchto dílen je seznámit žáky s českými spisovateli a ilustrátory, s kvalitními českými knihami a lidovou tvorbou. Součástí dílen bývá autogramiáda a nákup nových knih.
 • Dílny čtení jsou pravidelnou součástí výuky našich žáků.
  Žáci si vybírají knihy ze seznamu doporučené literatury nebo si nosí a čtou knihy vlastní. Našim cílem je rozvíjení čtenářské gramotnosti a rozšiřování české slovní zásoby u našich žáků.
 • Mikulášská nadílka, vánoční tvoření
  Oblíbená tradice, kterou organizujeme každý rok pro děti a jejich rodiče na svátek svatého Mikuláše.
 • Koncerty dětí z hudební sekce a závěrečná besídka školy
  přehlídka celoroční činnosti a tvorby našich žáků.

Ve vzdělávání dětí klademe důraz zejména na osobnost jednotlivce, rozvoj fantazie, hudební a výtvarnou činnost, rozvoj sociálního cítění a kamarádský přístup. Snažíme se děti motivovat formou pochval a odměn. Předškolní výuka se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, děti se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy. Jednotlivé hodiny jsou rozdělené tematicky, s dětmi pracujeme komunikativní metodou a metodou Total Immersion, aby si děti získanou slovní zásobu co nejlépe osvojily. Předškolní výuka je určena českým a bilingvním dětem od 18 měsíců do 7 let včetně. Probíhá pravidelně každou sobotu a je rozdělena podle věku dětí. 

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace k výuce najdete v sekci Ke stažení.

V letošním roce nabízíme kurzy hry na klavír.
Výuka probíhá po dohodě s vyučující.

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace najdete v sekci Ke stažení.

Dětem od 6 do 12 let nabízíme výtvarné kurzy.

Přihlášku do ČŠBH Brusel a další informace najdete v sekci Ke stažení.

Czech language courses for adults.

No group of beginners this year.
60 hours of courses during the school year, 2 hours weekly.

Time:
from 7 PM until 9 PM.

Participants may sign up during the whole year.

Conditions and Enrolment: All information in the section Ke stažení

Individuální kurzy češtiny nabízíme žákům, dospělým studentům a rodičům našich dětí, aby se zdokonalili v gramatice, mluvení a psaní. 

V případě zájmu nás kontaktujte mailem na: info@csbh-brusel.be

Dvakrát do roka organizujeme bazárky věcí, kdy dáváme šanci všem, kteří mají zájem prodat nebo koupit dětské oblečení, knihy a hračky. Část výtěžku z prodeje putuje prostřednictvím transparentního účtu ČŠBH Brusel na nákup věcí pro dětská centra, maminkám a dětem v nouzi. Maminky a tatínkové, kteří nebudou chtít nepotřebné věci prodat, ale rovnou věnovat zdarma přímo dětskému centru prostřednictvím naší akce „pomáháme bez hranic“, mohou čisté a neroztrhané věci nechat v době akce v prostorách ČŠBH Brusel. Tyto věci pak poputují přes zastoupení Jihomoravského kraje nebo prostřednictvím dobrovolníků přímo do dětského centra.

Mimo tyto bazárky můžete nabízet i poptávat dětské věci, knihy a hračky v sekcích:

Prodám

Koupím

Daruji

Ahoj holky a kluci, představujeme Vám časopis Krajánek.

A co že to časopis Krajánek vlastně je? Je to online dětský časopis, jenž je vydáván pro všechny děti, které mají zájem číst, poznat nové země, nové tradice, které mají chuť zkusit si uvařit cizokrajné jídlo podle jednoduchého receptu, lámat si hlavu s křížovkami, zabavit se komiksem, naučit se nové písničky, básničky, přečíst si pohádky.

Pro každého se najde spousta zajímavého čtení. Navíc do časopisu můžete přispívat i vy! Časopis vydáváme v elektronické podobě a každý měsíc je patronem jedna zajímavá země.

Všechna čísla najdete na jednom místě ZDE

Přejeme vám příjemné čtení!
Vaše Česká škola bez hranic Brusel